Thuê laptop giới thiệu Kiểm toán nhà nước ban hành kế hoạch năm 2017

Thuê laptop giới thiệu nội dung Kiểm toán nhà nước ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2017

Thuê laptop giới thiệu Kiểm toán nhà nước ban hành kế hoạch năm 2017 giới thiệu Kiểm toán nhà nước ban hành kế hoạch năm 2017 giới thiệu nội dung Kiểm toán được biết Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2017 của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Theo đó, KHKT năm 2017 bao gồm 216 đầu mối, đơn vị, chủ đề kiểm tổ chức thành 234 đoàn kiểm toán.

Đối với lĩnh vực NSNN, KTNN sẽ tổ chức kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 13 Bộ, cơ quan trung ương và 47 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thuê laptop giới thiệu nội dung Kiểm toán biết được Kế hoạch kiểm toán năm 2017 của KTNN tập trung kiểm toán một số nội dung trọng tâm theo từng lĩnh vực, cụ thể:

Về lĩnh vực NSNN: Thuê máy tính giá rẻ biết được tập trung kiểm toán để đánh giá toàn diện công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, xác nhận báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.

Về lĩnh vực đầu tư dự án: Thuê laptop giá rẻ biết được tập trung kiểm toán để đánh giá: Việc thực hiện Luật Đầu tư công, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng kiểm toán các dự án giao thông đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT.

Về lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính – ngân hàng: Thuê máy tính được biết tập trung kiểm toán để đánh giá: tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản, vốn nhà nước, đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Comments

comments

Bài viết liên quan